DASK

  • ✓ 20 Sigorta Şirketi
  • ✓ 3 dakikada Kolayca Teklif
  • ✓ Evinizi Güvence Altına Alın!

DASK Sigortası ile Evinizi Güvence Altına Alın!

Size uygun teklifleri görebilmeniz için bilgilerinizi doğru giriniz. Bilgileriniz paylaşılmayacaktır.

Çalıştığımız Sigorta Şirketleri
Zorunlu deprem sigortası ilk olarak 17 Ağustos depremi ile gündeme gelmiştir. Doğal Afet Sigortalar Kurumu 2000 yılında kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen ve sigorta mevzuatına uygun işleyen bir kurum olan Doğal Afetler Sigortalar Kurumu, Hazine Müsteşarlığına bağlı çalışmaktadır ve 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilmektedir. Deprem esnasında ve sonrasında oluşabilecek olan hasarlara karşı kişilerin evlerini güvence altına almasını sağlayan DASK, zorunlu olmanın yanı sıra bir sosyal sorumluluk olarak yaptırılmalıdır. Türkiye’de son 60 yılda meydana gelen doğal afetler arasında en sık olan ve en fazla zarar verenin deprem olması, Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin topraklarının %96’lık kısmının deprem bölgesinde olması ve ülke nüfusunun %98’inin deprem bölgelerinde yaşıyor olması ise DASK yaptırmayı kendiliğinden zorunlu hale getirmektedir. Bireysel kapsamda konut güvencesi sunan Zorunlu Deprem Sigortası, ülke içerisinde de finansal bir teminat havuzu oluşturarak farklı yerlerde yaşanan depremde zarar görenleri içinde fayda sağlama özelliği taşımaktadır.

DASK'ın Amacı Nedir?

Deprem ve depremden dolayı ortaya çıkan yangın, yer kayması, tsunami, infilak risklerine karşı konut sahiplerine güvence sağlayan Zorunlu Deprem Sigortası, oturulmaz durumda ya da kısmi hasarlı fark etmeksizin ev sahiplerinin zararlarını karşılamaktadır. DASK bireysel olarak yaptırılsa da ülke genelinde oluşan afet durumlarında herkesin hasarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Doğal Afet Sigortalar Kurumu vermiş olduğu sigorta hizmeti ile kapsamına aldığı bütün konutlar için ödenebilir primler ile depremin sonuçlarına karşı güvence sağlamaktadır. Deprem nedeni ile ortaya çıkan hasarların ülke genelinde yaratacağı mali yükümlüğün sigorta yolu ile dağıtılması ve devletin depremlerden dolayı oluşan mali yüklerinin azaltılması, Zorunlu Deprem Sigortası’nın amaçları arasında yer almaktadır. Toplumda dayanışma ve sigorta sosyal sorumluluğunun gelişmesi ve daha sağlıklı bir sigorta sisteminin kurulmasını amaçlayan DASK uzun vadeli kaynak birikimleri ile hasarları karşılamaktadır. Depremin çok sık yaşandığı ve üzücü sonuçlara neden olduğu Türkiye’de, Zorunlu Deprem Sigortası ülke genelinde ve bireysel olarak çok daha fazla güvenceye sahip olmayı sağladığı için konut sahibi olan herkesin yaptırması gereken bir sosyal sorumluluk sayılmaktadır.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası, 27 Eylül 2000 tarihinde 587 sayılı kanun hükmünde kararname yürürlüğe girmiştir. DASK, Deprem ve depremin neden olacağı yangın, yer kayması, infilak gibi durumlarda; binalarda, konutlarda ve binaların temellerinde ortaya çıkan hasarların maddi zararlarını karşılamaktadır. Doğal Afetler Sigorta Kurumu tarafından teminat altına alınan maddi zararlar, Zorunlu Deprem Sigortası ile oluşturulan finansal havuzdan karşılanmaktadır. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu Türkiye’de hem sosyal sorumluluk yükümlülüğü hem de kanuni zorunluluklar ile Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası olmayan binalara konut sigortası yapılması da mümkün değildir. DASK poliçesine sahip olmayan ve zarar gören konutlara devletin yardımı olmayacağına karar verilmiştir. Türkiye’nin her bölgesinin deprem riski bulunmaktadır, her bölgenin risk düzeyi farklı olsa bile konut sahipleri bölgelerinin deprem riskine göre Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırmalıdır. Sigortanın primleri herkesin rahatlıkla ödeyebileceği düzeylerde olduğu için herkesin bu sigortayı mutlaka yaptırması ve ertelememesi gerekmektedir.

DASK Sigortası Yaptırmamanın Sonuçları Nelerdir?

DASK sigortası yaptırmak sahibi olduğunuz ya da kredi kullanarak almayı planladığınız meskenlerin hepsi için devlet tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Geçmiş yıllarda yapılmayan ya da aksatılan ödemeler ile ilgili cezai yaptırımlar bulunmasa da DASK poliçesi olmayanlara uygulanan bazı yaptırımlar bulunmaktadır. 2012 yılının Ağustos ayında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası olmayan evlere elektrik ve su bağlanmamaktadır. Hali hazırda elektrik ve su bağlantısı yapılmış olan evlerde abonelik devir işlemi içinde Zorunlu Deprem Sigortası gerekmektedir. Kişiler, Zorun Deprem Sigortası yaptırmadıkları sürece; sahip oldukları meskenleri satamaz ya da kiralayamaz veya sigortasız konutları satın alamaz. Zorunlu Deprem Sigortası olmayan konutların tapu tescil işlemleri yaptırılamaz. Bu tür yaptırımların hepsini bir kenara bırakıp sadece olası bir deprem durumunda yaşanabilecekleri düşünerek sigorta yaptırmak vatandaşlık görevidir. Neredeyse tamamı deprem bölgesi olan Türkiye’de deprem anında ve deprem sonrasında ortaya çıkan hasarlarda destek almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırmış olmak gerekir.
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için mesken sahibi olmak yeterlidir. Sahip olunan meskenin durumu veya yapısına göre sigorta içeriği farklılık gösterebilir. Meskenlere yönelik oluşturulan bir sigorta olan Zorunlu Deprem Sigortası, bireysel ya da hane kullanımına yönelik meskenler için geçerlidir. Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tip yapı modeli bulunmaktadır. Bu modeller; Çelik, Betonarme Karkas, Yığma Kagir ve bu iki gruba dâhil olmayan kerpiç, ahşap yapılar ise DASK özelinde “Diğer” olarak belirlenmiştir. Belediye sınırları içerisinde bulunan yapıları kapsayan sigortanın genel kapsamı 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu ile etraflı bir şekilde tanımlanmıştır. Kanuna göre; tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler ile bu koşulları sağlayan kat irtifakı tesis edilmiş binalar, Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir. Konut olarak kullanılan ancak içerisinde iş yeri ruhsatı ile işletme olarak kullanılan konut sahipleri de DASK satın alabilir.

DASK Yaptırılamayan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı dışında kalan bina türleri arasında kamu, kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Köy yerleşim alanlarına yapılan binalar, tamamı ticari amaçla kullanılan iş hanı, iş merkezi, eğitim merkezi gibi binalar, tapuya kaydı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan araziler üzerine yapılan binalar ve yetkili kurumlar tarafından yıkılmasına karar verilen binalar DASK kapsamında bulunmamaktadır. Köy yerleşimlerinin kapsam dışında kalmasının temel nedenleri arasında; köy sınırları içerisinde bulunan binalarda belediye denetiminin bulunmaması, sigorta sunumunun zor olması, genel gelir düzeyinin düşük olması gibi faktörler yer almaktadır. İnşaatı henüz bitmemiş konutların sahipleri sigortalama işlemi yaptıramaz. DASK kapsamında olmayan binalar içinde teminat sağlayan, kişilerin konutlarının güvenliğini sağlamasının yanı sıra sosyal dayanışma bilinci ile deprem bölgesine yardım yapılmasını mümkün hale getiren uygulamaya dâhil olan bütün konutların sigortalanması gerekmektedir.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem ve depremin sonucunda meydana gelen yer kayması, yangın, tsunami, infilak gibi olaylardan dolayı ortaya çıkan hasarların maddi boyutunu sigorta poliçesi limitleri dâhilinde karşılamaktadır. Türkiye topraklarının %98’inin deprem bölgesi olduğu ve yıkıcı deprem kuşaklarının ülkenin en yoğun şehirlerinin altında bulunması nedeni ile Zorunlu Deprem Sigortası daha da önemli olmaktadır. Binanın tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olması fark etmeksizin DASK poliçesi varsa teminat altındadır. Konutlar ve ortak kullanım alanlarını kapsayan Zorunlu Deprem Sigortası’nda binanın hangi bölümlerinin teminat altında olduğu belirtilmiştir. DASK kapsamında temeller, ana duvarlar, taşıyıcı sistem, bağımsız bölümleri ayıran duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, asansörler ve yapının benzer tamamlayıcı nitelikteki bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler dışında kalan ve ortak alan konumunda olan bölümler Zorunlu Deprem Sigortası teminatına dâhil değildir.

DASK Teminat Kapsamı Dışında Kalanlar Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası tanımında deprem ve depremin sonuçları nedeni ile ortaya çıkan hasarların poliçe limitleri dâhilinde karşılanması esası belirtilmektedir. Deprem ile ilişkili olan ama DASK kapsamında karşılanmayan durumlar mevcuttur. Oluşan yıkım durumunda enkaz kaldırma masrafı, iş durması veya kâr kaybı, kira mahrumiyeti, meskende yaşayan kişilerin bedensel zarar görmeleri veya vefatları durumunda ortaya çıkan giderler, taşınır mal ve eşya kaybı, manevi kayıplar sonucunda yapılan tazminat talepleri, depremden bağımsız olarak ortaya çıkan ve binanın kusurlu yapısının nedeni ile zamanla oluşan zararlar sigorta kapsamında karşılanmamaktadır. Bu tür durumlar için sigorta şirketlerinin sunduğu farklı sigortalar bulunmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar depremin ve deprem nedeni ile ortaya çıkan durumların konutlarına verdiği maddi zararı en hızlı ve kolay şekilde giderme imkânı yakaladıkları için üzücü bir olayın en azından maddi etkilerinden daha çabuk kurtulmaktadırlar. “Deprem geçecek hayat devam edecek” sloganı ile kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırarak hem kendinizin hem de sevdiklerinizin geleceğini garanti altına almış olursunuz. Depremde eviniz hasar görmese bile Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun oluşturduğu finans destek havuzuna ödediğiniz primler sayesinde başkalarının hayatına devam etmesi için katkı sağlayabilirsiniz.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaptırılması, uygulanması ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olan bir kuruluştur. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında faaliyete geçen kâr amacı gütmeyen tüzel kimlikli kamu kuruluşu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, bireylerin deprem sonrasında hayatlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde normale dönmesini sağlamak için sigorta sistemini sunmaktadır. DASK deprem ve depremin neden olduğu yangın, yer kayması, tsunami, infilak gibi olaylardan dolayı meydana gelen maddi hasarları karşılamaktadır. Hasar tespiti yapılacak ve zararı karşılanacak olan binalar ve bina bölümleri Doğal Afet Sigortalar Kurumu tarafından belirlenmiştir. Teminat kapsamına giren alanlarda deprem ve depremin sonrasında neden olduğu zararlar karşılanmaktadır. Bina ve meskenlerde; temeller, taşıyıcı sistemler, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, bacalar, çatılar, asansörlerde oluşan hasarlar karşılanmaktadır. Ancak bu bölgelerde binanın kendi kusurları nedeni ile depremde ortaya çıkan hasarlar karşılanmamaktadır.

Teminat Dışında Kalan Durumlar

DASK poliçesi kapsamında poliçede belirlenen belirli bir limite kadar yapılan ödemeler bina ve konutun maddi hasarını karşılamak için yapılmaktadır. Depremde ortaya çıkan bazı durumlar DASK kapsamı dışındadır. Depremde ortaya çıkan enkazın sonrasındaki kaldırma çalışmaları, hasar neticesi ile ortaya çıkan kâr kaybı, iş durması veya kira mahrumiyeti, oturulmaz duruma gelen konutlar için alternatif konut masrafları, hasar alan bina veya mesken içerisindeki taşınabilir mal ve eşyalarda olan maddi zararlar, deprem ve deprem sonucunda oluşan yangın, yer kayması, infilak, tsunami veya yer kayması dışında oluşan hasarlar, binanın kendi kusurlu yapısı nedeni ile depremden bağımsız olarak meydana gelen hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Bunların yanı sıra Zorunlu Deprem Sigortası mevcut bir bina veya mesken içerisinde bulunan kişilerde meydana gelen fiziksel zararlar ya da vefat durumunu da kapsamamaktadır. Zorunlu deprem sigortası sadece binada veya meskende meydana gelen maddi hasarları karşılamaktadır. Bahsi geçen ve kapsam dışında kalan tüm durumlar için farklı sigorta tipleri mevcuttur. Eşyalar, mahrumiyetler veya bedensel zararları karşılamak için ayrı sigortalardan faydalanmak gerekmektedir.
2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, neredeyse tamamı deprem bölgesinde bulunan Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kâr amacı gütmeyen ve tüzel bir kamu kuruluşu olan DASK faaliyetlerini Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak sürdürmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası bireysel konut güvencesi sunmanın yanı sıra deprem esnasında kullanılacak bir teminat havuzu oluşturulmasını sağlamaktadır. Sigorta yaptıran kişilerin yaşadığı bölgede deprem olmasa da farklı bir bölgede deprem nedeni ile mağdur olan kişilerin ihtiyaçları bu teminat havuzu ile karşılanmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası’nın bireysel güvencenin yanında sosyal sorumluluk olarak da yaptırılması da büyük önem taşımaktadır. DASK yaptıran kişiler kendi güvencelerini sağlarken deprem bölgelerinde daha etkin bir şekilde yardım yapılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Zorunlu Deprem Sigortası’nın tüm kapsamı beyan esasına dayanmaktadır. Bu nedenle kişiler sigorta yaptırırken doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. Olası bir hasar durumunda yapılan incelemelerde kişinin yanlış beyan verdiği tespit edildiğinde hasarları karşılanmamaktadır. Yanlış beyandan dolayı ortaya çıkan maddi kayıplar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değil, sigorta yaptıran kişinin bireysel sorumluluğundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası İçin Yapılması Gereken Beyanlar

Beyana dayalı olan Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırırken gerekli olan belgeler mevcut durumu içermek zorundadır. Sigorta yaptıracak kişinin kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerinin beyan edilmesi gerekmektedir. Tüzel kişiler ise Vergi Kimlik Numarası ile beyanda bulunabilirler. Bu beyanda ortaya çıkan bir soru işareti ise kiracıların DASK yaptırıp yaptıramayacağı olmuştur. Kiracılar kendi adlarına Zorunlu Deprem Sigortası yaptıramazlar ve “Sigorta Ettiren” sıfatı ile ev sahibi adına sigorta yaptırabilirler. Her durumda tapuda “Hak Sahibi” kimse ödemeler ona yapılmaktadır. Sigortalanacak binanın; açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tipi, toplam kat sayısı ve hasar durumu beyan edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır. Sigortalanacak konutun; metrekare cinsinden brüt yüz ölçümü ve kullanım şekli beyan edilmedir. Sigorta poliçesinden bulunan bilgilerinin yanlış olduğunun fark edilmesi durumunda poliçenin düzenlendiği acenteye başvurularak düzenleme yaptırılabilir. Ancak poliçe üzerindeki İl-İlçe-Belde bilgilerinde hata varsa düzeltme yapılmamaktadır. Sigorta yaptırıldıktan sonra değişen adres ve tapu bilgileri de acenteye başvurularak değiştirilebilmektedir.
DASK sigorta primi ve sigorta bedelini hesaplamak için gereken bilgiler arasında; konutun bulunduğu belediye, binanın yapı tarzı, binanın inşa yılı, dairenin metrekaresi, yenilenme bilgisi yer almaktadır. Prim tutarının hesaplanması için deprem sonrasında alınabilecek en yüksek limiti belirleyen sigorta tutarının da bilinmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde belirlenen 5 farklı risk bölgesi ve 3 farklı bina yapı modeline göre belirlenmiş olan 15 DASK tarifesi bulunmaktadır. Deprem olma ihtimali ve bulunduğu bölgedeki fay hattı yoğunluğuna göre bölgeler 1. Bölge ile 5. Bölge arasında değerlendirilmektedir. Deprem risk bölgelerine göre ayrılan bölgelerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınmaktadır. Yapı tipleri ise; Çelik, Betonarme, Karkas Yapılar, Yığma Kagir yapılar ve bu iki tip yapı tanımına dahil olmayan diğer yapılar olmak üzere 3 farklı tipte belirlenmiştir. Çelik, betonarme, karkas yapılar; çelik veya betonarme kolon, kiriş bulunan yapılardır. Yığma kagir yapılar ise kiriş ve kolonu olmayan, taşıyıcı duvarları moloz, briket gibi malzemelerden yapılmış olan binalardır. Diğer kategorisinde bulunan yapılar ise bu iki bina tanımı dışında kalanlardır.

DASK Sigorta Primleri Neye Göre Belirlenir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılırken ödenmesi gereken prim tutarı hesabı için öncelikle teminat tutarı ya da sigorta bedelinin bulunması gerekmektedir. Bulunan teminat tutarı tarife fiyatı ile çarpılarak ödenmesi gereken prim tutarı hesabı yapılmaktadır. Bu hesaba göre ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirtildiği gibi 3 farklı yapı tarzına göre her yıl belirlenen metrekare için birim maliyetler ve kontun brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu netleştirilmektedir. Maliyetler her yıl bina tipine göre açıklanmaktadır ve maliyetler ile ilgili değişiklikler Resmi Gazete ’de yayınlanmaktadır. Sigorta primlerinin yıllık artışı ise birim metrekare maliyetinde meydana gelen yıllık artış ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Zorunlu deprem sigortası primleri peşin ve nakit olarak ödenmektedir. Herkesin zorlanmadan Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilmesini sağlamak isteyen DASK, prim bedellerini konut sahiplerinin alım güçleri dâhilinde tutmaya çalışmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası, 1999 yılında meydana gelen ve büyük yaralara neden olan Marmara Depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafınca düzenlenen ve depremde mağdur olanların maddi hasarlarını karşılamayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremin neden olduğu yangın, yer kayması, infilak, tsunami gibi afetlere karşı kişilerin konularını güvence altına almaktadır. Bir yıllığına yapılan ve her yıl yenileme zorunluluğu bulunan Zorunlu Deprem Sigortası’nın kişilerin maddi hasarlarını daha kolay bir şekilde karşılamanın yanı sıra oluşturduğu finansal havuzu ile deprem bölgelerinde devletin mali sorumluluklarını hafifletmek ve bölgelere daha hızlı yardım götürmek amacı bulunmaktadır. DASK sigortanın yaygınlaşması için konut sahiplerinin alım gücü doğrultusunda sigorta primleri sunmaktadır. Yıllık ödenmesi gereken prim miktarı konutun yapısına, metrekaresine ve bulunduğu bölgenin deprem riskine göre hesaplanmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlaştırmak için cezai yaptırımlar bulunmasa da DASK poliçesi olmayan meskenlere elektrik ve su bağlanmamaktadır. Ödemeleri ve yaptırımı herkes için erişebilir kılan Doğan Afet Sigortaları Kurumu, her yıl yeniden yaptırılması gereken Zorunlu Deprem Sigortası için hem teşvik hem de ödeme kolaylığı sunmak amacı ile yenileme indirimleri sunmaktadır.

Yenileme İndirimi Şartları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaya yönelik teşvikler sunan DASK, bu sigortanın hem bireysel çıkarları korumak hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunu aşılamaya çalışmaktadır. DASK’ın oluşturduğu finansal havuz, depremde zarar gören sigorta sahiplerine en kısa sürede yardım etmektedir. Oluşan bir deprem durumunda bölgede yaşayanlara yardım götürmek için finansal havuzunu kullanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası konusunda teşvik edici uygulamalarda yapmaktadır. 28 Şubat 2014 tarihine kadar geçerli olması koşulu ile poliçe süresinin bitiş tarihi itibari ile 30 gün içerisinde Zorunlu Deprem Sigortasını yenileyenler %20 oranında bir indirim ile yenileme yapmaktadır. 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yenilenen deprem sigortası poliçesi üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır. Bu tarih itibari ile gerçekleştirilen ikinci Zorunlu Deprem Sigortası yenilemesinde ise %20 indirim yapılmaktadır. İkinci yenilemeden sonra yapılan her yenileme indiriminde %20 indirim oranı korunmaktadır.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Büyük Marmara Depremi sonrasında 2000 yılında kurulmuştur. Zorunlu Deprem Sigortası faaliyetlerinden sorumlu olan kurumun amacı depremde hasar gören evlerde oluşan maddi zararları karşılamak ve kişilerin maddi anlamda mağduriyetlerinin önüne geçmektir. Hem zorunluluk hem de sosyal sorumluluk bakımından oldukça önemli olan DASK yaptırmayı teşvik eden ve kolaylaştıran uygulamalar bulunmaktadır. Yenilenme indirimi, Adres Kodu gibi uygulamalar hem sigorta yaptırmaya teşvik sağlamakta hem de sigorta yaptırmayı daha kolay bir hale getirmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası için başlayan Adres Kodu Uygulaması ile konut sahipleri, konutları ile ilgili yapacakları işlemlerde bu kodu kullanarak kolaylık elde edebilir. Adres Kodu, Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013 tarihi itibariyle DASK poliçeleri başta olmak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Adres Kodu Uygulaması ile elde edilen meskene özel 10 haneli numara ile Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak kolaylaşmaktadır. Deprem sonrasında meskene ve kişiye ulaşımı kolaylaştıran Adres Kodu Uygulaması ile kod almak sorun olmaktan çıkmıştır. Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinde bulunan adres kodlarına web siteleri üzerinden yapılan sorgulama ile ulaşmak mümkündür. İnternet üzerinden kod almak istemeyen vatandaşlar muhtarlık, belediye ve nüfus müdürlükleri aracılığı ile adres kodlarını öğrenebilmektedir.

Adres Kodu Ne İşe Yarar?

Adres kodu uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte adres bilgilerinin standartlaşması ve adres takibinin kolaylaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sayede Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan evlerin tespit edilmesi kolaylaşacaktır. Adres kodu uygulaması ile DASK kapsamına girmeyen binalar için hatalı poliçe üretilmesinin önüne geçmek ve olası karışıklıkları engellemek mümkün olacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırırken adres bilgilerinin yanlış verilmesinden dolayı ortaya çıkan hatalı veya mükerrer poliçelerin yapılmasının önüne geçilecek ve aynı konut için yanlışlıkla birden fazla prim ödenmesine engel olunacaktır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu olası bir deprem ve hasar durumunda Zorunlu Deprem Sigortası bulunan binanın veya meskenin yerini daha kolay belirleyebilecek ve bu sayede sigorta ödeme işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Adres kodu uygulaması ile Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen ev sahipleri için sigorta işlemlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.
  • Her ay 50.000 Kişi
    Bizden Sigorta Karşılaştırıyor

Neden April Genç Sigorta?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltılmış hali olan DASK, zorunlu deprem sigortası yapmak ve yönetmek üzere 17 Ağustos 1999 depreminden sonra kurulmuştur. İsminden de anlaşılabileceği gibi, zorunlu bir sigorta türüdür, yani isteğe tabi değildir. Yaptırmakla yükümlü olan kişiler, ev sahipleridir. Denetmenler, DASK kontrolünü düzenli olarak gerçekleştirmekte ve bu sigortayı yaptırmayan ev sahiplerine çeşitli yaptırımlar uygulamaktadır. Nitekim DASK yaptırmadan, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerini dahi yaptırmanız mümkün değildir. Bu noktada, kiracının da sorumluluğu ve kontrol hakkı doğmaktadır. Zira oturduğu ev zorunlu deprem sigortası yaptırmamışsa, en temel hizmetlerden faydalanamayacaktır.

DASK, devlet kontrolünde olan ve Hazine Müsteşarlığına bağlı çalışan bir kurumdur. Diğer bir deyişle, yarı resmi niteliği vardır. Halihazırda 24 farklı sigorta şirketi ve onların acenteleri, zorunlu deprem sigortası poliçeleri satmaktadır. Ancak teminatı veren asıl kurum bu sigorta şirketleri değil, DASK’tır. Zorunlu deprem sigortası kapsamına meskenler, bağımsız bölümler, ticarethane ve büro olarak kullanılan taşınmazlar girmektedir. Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri dahi bu sigorta kapsamındadır. Nitekim, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış ise, bankalardan konut kredisi dahi kullanmak mümkün değildir. Ülkemiz bir deprem bölgesidir ve depremi önceden tahmin etmek mümkün değilse de, zararlarını sınırlamak mümkündür. İşte DASK, bunu sağlar ve hem depremin, hem de deprem nedeniyle oluşabilen diğer hasarların tazmin edilmesini sağlar.

DASK Risk Kapsamı

Diğer sigorta türlerinin aksine, zorunlu deprem sigortasının prim bedeli her yerde aynıdır. Yine, sunulan teminatlar da standart olup, şirketten şirkete değişiklik göstermez. Kanun gereği, DASK kapsamına şu teminatlar girer:

  • Deprem,
  • Deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve tsunami,
  • Depreme bağlı yer kayması sonucu binalarda oluşan maddi zararlar (bağımsız bölümler ve ortak kullanım alanları dâhil).

Azami tazminat bedeli, 150.000 TL’dir. Eğer gayrimenkulün değeri bu bedelden yüksekse, sigorta firmalarından tamamlayıcı bir ek teminat alınabilir. Nitekim sigorta şirketine göre farklılık gösterebilecek tek husus da budur.

En Hızlı DASK Hizmeti

DASK prim bedeli ve sunulan teminatlar her yerde aynı olduğu için, bu sigortayı yaptırmadan önce uzun ve ayrıntılı bir araştırma yapmanız gerekmez. Diğer bir deyişle, hangi şirkete giderseniz gidin, aynı fiyatı ve teminatları alırsınız. Dikkat etmeniz gereken şey, bu nedenle hizmet kalitesi ve hızdır. Seçiminizi doğru yapmazsanız, işlemlerinizin tamamlanması günler sürebilir. Bu durum, aynı zamanda elektriksiz, susuz ve hatta doğalgazsız geçecek günler anlamına gelmektedir. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu tip hizmetler için zorunlu deprem sigortası yaptırmış olmak şarttır. İşte Genç Sigorta’nın farkı da, bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Genç Sigorta, sadece iki dakikanızı ayırarak doldurabileceğiniz bir form ile, size anında çıktı alabileceğiniz bir DASK poliçesi sunmaktadır. Zorunlu deprem sigortası poliçenizi online satın alabilir ve kamu dairesindeki işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Sigorta firmalarında saatlerce beklemenize, en uygun teklifi almaya çalışmanıza gerek yoktur. Konusunda uzman ve profesyonel müşteri temsilcilerimiz, dakikalar içerisinde tüm DASK poliçesi işlemlerinizi tamamlamaktadır. Poliçeniz ayrıca adresinize kadar ücretsiz teslim edilmekte ve yenilenmesi gerektiği zamanlarda size hatırlatılmaktadır. Taksit ile ödeme imkanınız da, diğer tüm sigorta çeşitlerimizde olduğu gibi mevcuttur. Evinizi depreme karşı koruma altına almak ve bu yükümlülüğü yerine getirmek için en hızlı, en kaliteli hizmeti hâlihazırda Genç Sigorta sunmaktadır. Uluslararası tecrübemizden hemen bugün yararlanın - DASK sigorta poliçesi, geciktirilemeyecek bir yükümlülüktür.