tarım sigortası

Sigortacılık Sözlüğü

Ticari işlemlerde kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan akreditif, daha çok dış ticaret işlemlerinde tercih edilir. Bankaların aracılık ettiği akreditif işlemlerinde, ithalatçının akreditifi açan finans kurumunda kredi limitinin bulunması gerekir.

Akreditif Nedir?

Alıcı ve satıcının birbirini tanımadığı, karşılıklı ilk kez ticaret yaptığı durumlarda tercih edilen bir ödeme yöntemi olan akreditif, tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini bankalar aracılığı ile resmileştirdiği kredi belgesidir. “Kredi mektubu” olarak Türkçeye çevrilebilecek olan “Letter of Credit” işlemleri kredi limiti gerektirir. Büyük miktarlarda ödemelerin söz konusu olduğu veya uzun vadeli işlemlerde de tercih edilen akreditifler, peşin veya vadeli olarak açılabilir.

Akreditif Ne Demektir?

Dış ticaret işlemleri, ithalatçı ve ihracatçı açısından bazı riskler taşır. Akreditifli işlemler, her iki tarafın taşıdığı riskleri kendi lehlerine minimuma indirdiği yöntemdir. Açılan akreditif metninde ithalatçı, ihracatçıya hangi belgeleri ne zamana kadar ibraz etmesi halinde ödeme yapacağını bildirir. Bunun karşılığında ise ihracatçı, yüklemeyi istenen koşullarda ve belirtilen tarihe kadar yaptığı takdirde ödemesini alacağını bilir. İthalatçı ise istediği koşullarda ve kalitedeki malın gecikmeksizin yükleneceğinden emin olur.

Akreditif işlemlerinde taraflar;

  • Lehtar; ihracatçı
  • Amir; ithalatçı
  • Amir banka; ithalatçının bankası, akreditifi açar
  • İhbar bankası; ihracatçının ülkesindeki banka, akreditifi ihracatçıya bildirir
  • Teyit bankası; akreditif teyitli açıldıysa ihracatçının ülkesinde akreditife teyit veren banka, çoğu zaman ihbar ve teyit bankası aynı banka olmakla birlikte, bankaların da birbirleri ile kredi limitlerinin bulunması gerektiğinden bazı durumlarda ihbar ve teyit bankası farklı olabilir.

Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ile ilgili düzenlemeler ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yapılır. Aynı kurum tarafından yayımlanmış olan UCP 600 (Uniform Customs & Practice for Documentary Credits) broşürü, akreditifli işlemlerde takip edilmesi gereken süreçleri izah eden dokümandır. Akreditifli işlemlere aracılık eden bankalar için oldukça önemli olan bu doküman, akreditif açılışlarında referans gösterilerek hangi kuralların geçerli olacağını karşı bankaya bildirilir.

Akreditif Çeşitleri Nelerdir?

Akreditifler ödeme koşulları, şekil şartları ve verdikleri güvenceler bakımından üçe ayrılır. Buna göre;

  • Peşin, vadeli ve kabul kredili olmak üzere üç farklı ödeme yöntemi bulunan akreditif işlemlerinde, vadeli ve kabul kredili akreditiflerin birbirlerinden tek farkı kabul kredili işlemlerde poliçe düzenleniyor olmasıdır.
  • Şekil şartları bakımından ikiye ayrılan akreditifler, dönülemez (irrevocable) veya dönülebilir (revocable) olarak düzenlenir. Revocable akreditifler, lehdara haber vermeden değişiklik yapılabilmesini mümkün kıldığı için son UCP 600 broşüründe devre dışı bırakılmıştır.
  • Akreditifler teyitli ve teyitsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Teyitli akreditifler ihracatçı açısından en güvenilir ödeme yöntemidir. Evraklarını eksiksiz teslim ettiği anda, teyit veren banka, amir bankanın onayını beklemeden ihracatçıya ödeme yapar. Teyitsiz akreditiflerde ise, evraklar amir bankaya gönderilerek onun ödeme yapması beklenir.

Sigorta sektöründe kullanılan terimlerden biri olan aktüer, bir olayın ihtimallerini ve mali olarak sonuçlarını istatistik değerlerle hesaplayan ve tespit eden kişiye verilen isimdir. Aktüer tarafından yapılan hesaplamalar, risklerin boyutu doğrultusunda sigorta primini belirler.

Hayati bir tehlikenin bulunması durumunda, olay yerinde müdahale ve en yakın hastaneye nakil işlemi için sigortalılara verilen bir teminattır.

Tercih etmiş olduğunuz sigorta şirketinin sağlık sigortası ürünü ile anlaşması bulunmayan hastaneleri ve doktorları ifade eder.

Tercih etmiş olduğunuz sigorta şirketinin sağlık sigortası ürününü, hiçbir ücret ödemeden kullanabileceğiniz hastaneleri ve doktorları ifade eder.

24 saati aşmayan ve hastanede yatmanızı gerektirmeyen durumlarda kullanılan teminattır. (Doktor muayenesi, görüntüleme işlemleri, ileri tanı yöntemleri, laboratuvar ve fizik tedavi işlemleri)

“Her bir” anlamını taşıyan Farsça’dan dilimize geçen bir kelimedir. Sigortalının haklarının korunması hususunda olası bir karışıklık yaşanmaması için sıkça kullanılır.

Sigorta şirketleri poliçe başlangıç tarihinden itibaren belirli hastalıkları belirli bir süre boyunca poliçe kapsamı dışında bırakır. Bekleme süresi, sigorta şirketleri tarafından belirlenen tıbbi durumlar için teminatın geçerli olmayacağı süreyi ifade eder.

Sağlık sigortası satın almaya karar vermiş kişinin, mevcut tüm hastalık veya rahatsızlıklarını başvuru yaparken ve sigortalı olduğu süre boyunca sigortacıya bildirme yükümlülüğüdür.

Sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu özel bir hastanede tedavi görmeniz durumunda oluşan masrafların, provizyon onayı alınmış olması şartı ile sigortacı tarafından ödenmesidir.

Hamilelik rutin kontrolleri, hamilelik rutin tetkikleri, hamilelik komplikasyonları ve normal veya sezaryen doğuma ait giderlerin karşılandığı teminattır.

Sigorta şirketi tarafından sağlık poliçesinin standardını yükseltmek amacıyla ücretsiz olarak eklenen sağlık hizmetleridir. (Diş Bakım Paketi, 7/24 Tıbbi Danışmanlık vb.)

Hasar gibi konularda bilgisine danışılan uzman kişilere verilen isimdir. Kasko ya da trafik sigortası gibi ürünlerde, olası bir kaza sonrasında eksper devreye girer ve olayın maddi boyutunu resmiyete döker. Kısaca hasarın maliyetini tespit eden kişilere verilen isimdir.

Hastanedeki tedavi süreci tamamlandıktan sonra doktorun gerekli görmesi durumunda, sigorta şirketinin onayı ile bir sağlık personelinin görevlendirilmesi ve tedavi sürecinin evde tamamlanmasıdır.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından tedavi planı düzenlenmesi durumunda, ayakta veya yatarak yapılmasına bakılmaksızın giderlerin karşılanacağı teminattır.

Mevcut sigorta şirketinde var olan sağlık poliçesinin, bir başka sigorta şirketine taşınmasıdır. Geçiş işlemleri, var olan sağlık poliçesinin yenileme tarihi itibari ile gerçekleştirilir.

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden önce var olan veya doğuştan gelen kronikleşmiş hastalıklar/rahatsızlıklardır.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 98. maddesine dayanılarak hazırlanan ve kanunun 60. maddesinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsayan sağlık sigortası sistemidir.

Kişinin sağlık sigortası başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar poliçesini kullanma oranına göre yenileme döneminde kazanacağı indirimi ifade eder.

Kişinin psikolojik ya da fiziksel fonksiyonlarında bozulmaların belirlenmesi ve bir doktor tarafından tedavi veya müdahale edilmesi gereken durumlardır. (Migren, gastrit vb.)

Sağlık sigortası sözleşmesinden önce var olan veya sigortalı olunan süre içerisinde ortaya çıkan sağlık risklerinin değerlendirilmesi sonucunda, sigorta şirketinin katılımcısına teminat verebilmek amacıyla belirlenen risk için ek prim talep etmesidir.

Hukuki açıdan, sigortalının ödemesini aldığını ispat eden makbuz hükmünde evraklardır. Sigortalı, ödenen teminatlarla ilgili bir sorun görüyorsa, hukuki yollara başvurabilir.

Sigortalının teminat kapsamındaki her bir masrafa poliçede belirtilen oranda katılmasıdır.

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden önce veya sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkmış hastalık/rahatsızlık gibi risk durumlarının, sigorta şirketi tarafından değerlendirilerek poliçe kapsamı dışında bırakılmasıdır.

Sağlık sigortası poliçesinde her bir teminat için ayrı ayrı belirlenmiş ödeme yüzdesinden geriye kalan kısmın, sigortalı tarafından üstlenilmesi gereken oranı ifade eder. (Örneğin; kişi hastane masraflarını %20 oranında kendi karşılar.)

Sigorta şirketlerinin belirlemiş olduğu özel şartların gerçekleşmesi şartı ile katılımcılarına verdiği özel haklardır. Ömür boyu yenileme garantisi, hasarsızlık indirimi ve bekleme süresi muafiyeti kazanılmış haklar arasındadır.

Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır. Ayrıca hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlardır.

Bulguları ortaya çıkmamış ya da ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmış olsa dahi, konjenital malformasyonlar, deformasyonlar, kromozom anomalileri ve doğuştan metabolizma hastalıkları veya fiziksel bozuklukları ifade eder.

Sigorta şirketi tarafından yatarak tedavi ve ayakta tedavi masrafları için belirlenmiş üst sınırdır. Sağlık sigortalarında limit yıllık olarak belirlenir.

Herhangi bir nedenden dolayı iptal olmuş sağlık sigortası poliçesinin yeniden yürürlüğe alınması, canlandırılmasıdır.

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış tüm hastalık veya rahatsızlıklardır.

Sigorta şirketi tarafından sigortalının belirli bir hastalığı için uygulanan ve sigorta şirketi tarafından ödenmeyen sigortalı tarafından ödenmesi gereken durumlardır.

Sağlık sigortası poliçesinde her bir teminat için ayrı ayrı belirlenmiş ve sigorta şirketinin ödemekle sorumlu olduğu oranı ifade eder. (Örneğin; sigorta şirketi hastane masraflarını %80 karşılar.)

Kişinin üst üste sağlık poliçesini en az 3 kere yenilemesi ve bu süre sonunda risk değerlendirmesinden geçmesi durumunda sigorta şirketi tarafından verilen bir haktır. Sigorta şirketi katılımcısına, ömrü boyunca sağlık sigortasını yenileyeceğinin sözünü vermiş olur.

Sigorta şirketi tarafından sağlık sigortası ürünleri için belirlenmiş, özel uygulamalar ve kurallardır.

Kişinin tercih etmiş olduğu özel bir hastanede, planlanan muayene, tanı ve tedavilere ait masrafların sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmayacağını gösteren değerlendirme sonucudur.

Kişinin doktora başvurmasını gerektirecek şekilde ortaya çıkan anormal durumlardır. (Şiddetli baş ağrısı, ishal, kusma vb.)

Sigorta şirketinin, sigortalının veya doktorun yanlış veya eksik bilgilendirmesi yüzünden poliçenin özel ve genel şartlarına aykırı düşen bir ödeme yapması durumunda, ödediği tutarı sigortalıdan geri tahsil etmesidir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve tüm sigorta şirketleri tarafından sağlık sigortalarında kullanılan yazılı kurallardır.

Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarını uygulamasına imkan veren, kılavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir.

Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar ile orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlardır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen ve hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından muayene işleminde ödenecek tutarı ifade eder.

Sigorta poliçesinin ilk kez veya daha sonra yenilenmesi halinde yürürlüğe girdiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00) , ay ve yıldır.

Sigorta şirketinizin anlaşmalı olmadığı özel bir hastanede tedavi görmeniz durumunda oluşan masrafları önce kendiniz ödersiniz. Sigorta şirketinize “ Tedavi Masrafları Talep Formu” ileterek hastaneye ödediğiniz tutarı yapılan değerlendirmeye göre geri alırsınız.

Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu kaybolan uzvunu yerine koyma amacıyla takılan protezler ile bu protezlerin bakımlarına ait giderlerin karşılandığı teminattır.

Sağlık giderlerinin, ilgili sağlık poliçesinin özel ve genel şartları dahilinde, sigorta şirketi tarafından onaylanan ve ödenen tutarıdır.

Kişinin anlaşma harici bir sağlık kurumunda yaptığı sağlık harcamalarının, sonradan ödeme kapsamında değerlendirilebilmesi için sigortacıya iletmesi gereken formdur.

Hastalık, rahatsızlık, kaza veya acil bir sağlık probleminde, sigorta şirketinin sağlık giderlerini belirlenen limit ve katılım payı oranı doğrultusunda üstleneceğinin garantisidir.

Kişinin acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşması durumunda 365 gün 24 saat boyunca hizmet alabileceği çağrı merkezidir. Sigorta şirketine bağlı olarak çalışan medikal ekip ücretsiz olarak; en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur.

Kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbasından gibi tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemelere ait giderlerin karşılandığı teminattır.

Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak doktor veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini ifade eder. Triyaj uygulaması için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılır.

24 saatten az olmamak şartı ile hastanede yatmayı gerektiren durumlarda, yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsayan teminattır. (Cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale, koroner anjiyografi, evde bakım, suni uzuv, tıbbi malzeme, ameliyat malzeme)

Bebeğin doğumunu takip eden süre içinde hastanede kalması durumunda; hemşire takibi, doktor takibi, aşı, küvöz ve laboratuvar masraflarının limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılandığı teminattır.

Mevcut sağlık sigortası poliçesinin bitiş tarihi ile aynı olan sözleşmenin başlangıç tarihidir. Yenileme tarihinden itibaren sağlık sigortası 1 yıl daha geçerli olur.

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık durumlarıdır.

Poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan değişiklikleri içeren ve poliçenin düzenlenmiş son halini gösteren ek sigorta sözleşmesidir.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.