Neden Zorunlu?

6 Nisan 2019 Tarih ve 30737 No.lu Resmi Gazete ’de yayınlanan «Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği» ‘nde Madde 13 ün 12.bendi gereği;

“Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000,- TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır”

Kimler Bu Poliçeyi Yaptırmalı?

İlgili yönetmelik gereği tüm ASANSÖR YETKLİ SERVİSLERİ bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.

Yetkili Servis: «Asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi» ifade eder.

Sigortanın Teminatları Nelerdir?

  • İşbu poliçe kapsamında Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında monte edilmiş olan veya TS EN 81-80 Standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılmış olan asansörlere verilecek bakım ve onarım hizmetleri için teminat sağlanmaktadır. Teminatın geçerli olabilmesi için verilen bakım hizmetlerinin asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara ve güncel TS EN 13015:Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı, bakım talimatları için kurallar standardında belirtilen gerekliliklere göre yapılması esastır. Bu kriterleri sağlamayan veya ayda bir bakımı yapılarak bakım föyüne işlenmemiş asansörlerden kaynaklanan tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.
  • İşbu poliçe ile sağlanan teminatın geçerli olabilmesi için sigortalı, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ’ nin 13.maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalıdır.
  • Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla, poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve
  • Tazminat talebinin sigorta süresi içinde sigortalıya bildirilmiş olması, zorunludur
  • Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 Ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarının A.1. Maddesi (B) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 Ay öncedir.
  • Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız veya aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır.

Bu Poliçe Ne Zaman Yaptırılmalı?

İlgili yönetmelik gereği (Madde 20- a) son tarih; 5 NİSAN 2020