Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?

Her iş kolunun kendi içinde ciddi yükümlülükleri vardır. Bir çevirmen, tercüme ettiği makalelerin doğruluğundan mesulken, bir doktor tedavi ettiği hastanın tüm protokolünün doğru olmasından sorumludur. Kısaca her meslek bir sorumluluktur ve bu sorumluluk hatları keskin çizgilerle belirgindir.

Sözünü ettiğimiz keskin çizgiler kanunlardır. İş kolundan doğan sorumluluklar, yasalarla çevrilidir. Bu noktada da devreye mesleki sorumluluk sigortaları girer. Yaptırılmasının kişinin lehine olduğu sorumluluk sigortaları ile olası hasarlardan ve zararlardan oluşabilecek maddi kayıplar minimuma iner. Daha önce pek çok mesleki sorumluluk sigortasını kaleme almıştık; avukat mesleki sorumluluk sigortası ya da tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk sigortası bunlardan yalnızca birkaçı.

Bugün ise yönetici sorumluluk sigortası hakkında bilgiler verecek ve konunun tüm bilinmeyenlerine kısaca değineceğiz. Önce dilerseniz yönetici sorumluluk sigortası nedir kısaca tanımlayalım…

Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yöneticilerin görevlerini yerine getirirken kötü niyet ve kasıt olmaksızın yaptıkları hatalı eylemleri, yanlış kararları ve ihmalleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan yükümlülükleri yönetici sorumluluk sigortası üstlenir.

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için Kanun ve Uygulamalar beraberinde birçok yükümlülüğü getirir. Yöneticiler şirket içi ya da şirket dışı yönetimsel kararlarda sorumluluk taşır. Bu kararlar kimi zaman riskli olabilir ve menfi sonuçlar doğurabilir. Bu menfi sonuçlar birtakım davalar ya da cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Tüm bu çerçevede yöneticiler, iş tanımı ve yükümlülüklerden doğan zararlardan şahsi olarak sorumlu tutulabilir ve şirket sahipleri, şirket hissedarları, devlet kurumları, şirket çalışanları, üçüncü parti kişi ve kurumlar tarafından dava edilebilir. Kusurlu eylemler ya da hatalardan kaynaklanan zararları yöneticinin göğüslemesi gerektiği durumlarda devreye yönetici sorumluluk sigortası girer ve mevcut zararı minimuma indirmek üzere harekete geçer. Gelin aşağıda detaylandıralım.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Yönetici sorumluluk sigortası, yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin sorumlulukları çerçevesinde zarara uğrayan üçüncü şahıslar tarafından açılabilecek davaları teminat altına alır. Yöneticilere alacaklılar, hissedarlar, şirket ortakları, çalışanlar ve hatta rakipler tarafından pek çok dava açılabilir ve tazminat talep edilebilir.

Her ne kadar yönetici işi gereği bu durumlarla muhatap olmak zorunda olsa da olaylar şahsi zararlara da sebep olabilir. İşte bu noktada sigorta poliçeleri yöneticilerin kasıtsız kusurlu eylemleri neticesinde oluşan şahsi yükümlülüklerini teminat altında tutar. Yönetici sorumluluk sigortası çerçevesi genel olarak şu şekilde tanımlanabilir:

 • Yöneticinin faaliyet sırasında kasıt dışı hatalarının neticesinde oluşan zararlar
 • Bir dava olması durumunda savunma masrafları
 • Zarara uğrayan 3. şahıslar tarafından gelebilecek talepler

Yönetici Sorumluluk Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yönetici sorumluluk sigortası ile yöneticiler, görevlerini yerine getirdikleri sırada karşılaşabilecekleri hukuki ve finansal riskleri güvence altına alır. Yönetici sorumluluk sigortasının sunduğu ana teminatlardan birkaçı şunlardır:

 • Yönetim kurulu üyelerinin hatalı karar almaları ya da yasal düzenlemelere uymamaları neticesinde karşılaşabilecekleri maddi zararlar
 • Yöneticilerin, çalışanlarla ilgili almış oldukları yanlış kararlardan doğan tazminat talepleri
 • Yöneticilerin, şirket kaynaklarını kötüye kullanması neticesinde oluşan zararlar
 • Hukuki davalar neticesinde oluşan avukat masrafları ve mahkeme giderleri
 • Yöneticilerin rekabet hukukunu ihlal etmesi neticesinde şirketin karşılaşabileceği cezalar
 • Yöneticilerin çevreyle ilgili yasal yükümlülüklere aykırı hareket etmesi neticesinde oluşabilecek zararlar

Yönetici Sorumluluk Sigortası Teminat Dışı Haller

Yönetici sorumluluk sigortasının teminat dışı olarak tuttuğu birtakım durumlar vardır ve bunlar sigorta kapsamının dışında yer alır. Yöneticinin görev sırasında “kasten” sebep olduğu her olay teminat dışıdır. Poliçede belirtilen ve sınırları hukuk kuralları ile çizilen faaliyetlerin dışında gelişen tazminat taleplerini sigorta karşılamaz.

Yanı sıra yönetici görevini sürdürürken alkol, uyuşturucu madde ya da narkotik ürünlerin tesiri altındaysa ve bu tesir neticesinde bir zarar meydana geldiyse bu durum sigorta kapsamının dışında yer alır. Üstlenilen masraflar ve hasarlar sigorta poliçesinde belirtilen oran ve limitler dahilinde karşılanır.

Yönetici sorumluluk sigortası kapsamında her firma dahil değildir; bulunduğu faaliyet kolu sebebiyle bazı firmalar sigortadan yararlanamaz. Bunlardan birkaçı; finans kuruluşları, lojistik şirketleri, havacılık sektörü, kamu kurum ve kuruluşları, hastane poliklinik gibi sağlık kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, apartman ya da bina yönetimleri, alışveriş merkezi yönetimleri, savunma sanayi, enerji şirketleri ve medya kuruluşları gibi firmalar yönetici sorumluluk sigortasından yararlanamazlar.

Yönetici Sorumluluk Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?

Yönetici sorumluluk sigortası kapsamına aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahip kişiler girer.

 • Şirkete bağlı görev yapan yönetim kurulu üyeleri
 • Yönetici, idareci, komite üyesi ya da denetleyici olarak görev alan şirket çalışanları
 • Risk yöneticisi
 • CEO / Genel Müdür
 • Departman Yöneticileri ve Müdürler
 • Denetim komitesi üyeleri
 • Şirketin kadrolu avukatı
 • Şirketin kıdemli muhasebe yöneticisi

Başlıca Hasar Sebepleri Nelerdir?

Önce “Hatalı eylem nedir?” sorusunun kısa bir yanıtı ile başlayalım. Yöneticiler tarafından yapılan gerçeğe aykırı beyan, yanlış bilgi, yanıltıcı beyan, kusur, hatalı kararlar ve söz konusu görevler icabı yapılan her türlü kusurlu hareket “hatalı eylem” kapsamına girer. Başlıca görülen hasar sebeplerinden birkaçı:

 • Satın alma ya da yönetimi devralma faaliyetleri sırasında oluşabilecek durumlar
 • Halka arz kararları
 • Mali bilgilerin beyanı sırasında gerçek dışı ifadeler ve yanıltıcı davranışlar
 • Muhasebe özelinde birtakım düzensizlikler, şüpheli eylemler
 • Mali durumun kötü bir hal alması
 • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 • Çalışanlara karşı ayrımcılık
 • Haksız istihdam uygulamaları
 • Mobing, haksız yere işten çıkarma ya terfi ettirmeme gibi nedenler

Yönetici Sorumluluk Sigortası Hasar Örnekleri

Yönetici sorumluluk sigortası hasar örneklerinden birkaçını paylaşarak yazımıza devam edelim. Bir yöneticiye karşı, çalışanın sağlık durumunu gösteren kayıtların ifşa edilmesi bir tazminat sebebi olabilir. Çünkü şirket çalışanı tarafından güven ihlali doğar ve bu duruma istinaden dava açılabilir.

Cinsel taciz de bir yönetici sorumluluk sigortası hasar örneği olabilir. Cinsel taciz nedeniyle hizmet sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılan bir yönetici aksini ispat etmek koşulu ile “iftira” davası açabilir. Bu noktada haksız işten çıkarma ve iftira nedeniyle tazminat talebi oluşabilir.

İşçinin vefat etmesi nedeniyle, kamu otoritesi tarafından şirket yöneticisine sorumluluk davası açılabildiği gibi yöneticinin görevini ihmal etmesi neticesinde de zarar talebi oluşturulabilir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Zorunlu mu?

Yönetici sorumluluk sigortası teşvik edici, özendirici bir sigorta türüdür; herhangi bir zorunluluğu yoktur. Ancak sigortanın özellikleri ve güvenceleri nedeniyle zorunlu olmasa da kişinin menfaati için yaptırılması önerilen sigorta türlerindendir. Yönetim kurulu üyeleri ya da yöneticilerin görevlerini icra ederken şirkete verebilecekleri olası zararların güvence altına alınması konusunda yönetici sorumluluk sigortası etkili bir tedbirdir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Gider Yazılır mı?

Mesleki sorumluluk sigortasına yönelik yapılan ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68.maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak gösterilebilir. Bu sayede meslek kazancının tespitinde, hasılattan indirim konusu yapılması da mümkün olur.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Fiyatları

Yönetici sorumluluk sigortası primleri sigorta şirketine ve taleplerinize bağlı olarak değişecektir. Yönetici sorumluluk sigortası ana teminatlarına ilave olarak ek teminat talep etmeniz durumunda sigorta priminiz için ödemeniz gereken tutar farklılaşacaktır. Bu nedenle yönetici sorumluluk sigortası primi ne kadar sorusunun net bir yanıtı bulunmamaktadır.

Yönetici sorumluluk sigortası fiyatını öğrenmek ve aklınızdaki sorulara cevap bulmak için Genç Sigorta’dan teklif alabilirsiniz. Sigorta danışmanlarımız sizinle en kısa sürede iletişime geçip, birçok sigorta şirketinden yönetici sorumluluk sigortası teklifi hazırlayabilirler.

Yönetici sorumluluk sigortasının yanı sıra Ferdi Kaza Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası tekliflerini de değerlendirmek isterseniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.