Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası aracın kullanım alanına göre (karayolu, demiryolu, denizyolu vb.) sınıflandırılmaktadır. Karayolunda kullanılabilen araçlar için oluşturulan sigorta, basitçe kasko sigortası olarak adlandırılmaktadır. Kasko sigortası, genel şartnamesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Kasko yapılan araç; hasar görmesi, sigortalının iradesi dışında çarpma veya çarpışmaya maruz kalması, araç ya da aracın parçalarının çalınması, yanması gibi durumlar için teminatlar doğrultusunda güvence altına alınmaktadır. Kasko ile araç, olası zararlara karşı teminatlar ile korunmaktadır. Kasko, sigortalıya ait araç için teminatlar sağlamaktadır. Hasar gören ikinci bir araç olması kasko teminatı kapsamında değerlendirilmemektedir. Böylece kaskolu araçta oluşan zararlar sigorta tarafından tazmin edilmektedir. Sigorta teminat kapsamı sigortalının talebi doğrultusunda dar kapsamlı ya da geniş kapsamlı olacak şekilde belirlenebilmektedir. Sigorta poliçeleri kapsamları bazında (geniş, dar kapsamlı) kategorize edilmektedir.

Kaskonun Faydaları Nelerdir?

Kasko sigortası, araca yönelik olumsuzluklar ve risklere dair özel bir korumadır. Aracın herhangi bir kaza ya da fiili ehliyeti olmayan kişiler tarafından zarara uğratılması gibi ani durumlara maruz kalması halinde teminatlar dahilinde maddi zararın karşılanması ile sigortalının desteği niteliğini taşımaktadır. Kasko genel kapsamı bakımından çarpma, çarpılma, çalınma, çalınmaya teşebbüs ve yanma teminatlarını içermektedir. Ek teminatlar poliçe sahibinin ihtiyaçları bazından belirlenmekte ve sigortalının talebine yönelik teminatlar ile güvence oluşturulmaktadır. Kasko, Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmasına rağmen, tercih edilmesi halinde yurtdışında da güvence oluşturması için ek teminatlar ile uygulamaya konmaktadır. Kasko genel şartnamesi dışında, sigortalının talep etmesi halinde; terör, ferdi kaza, ihtiyari mali mesuliyet, hukuksal yardım, kullanım kaybı, hasar ikame, alevsiz yangın, kilit sistemi, sel ve su baskını teminatı gibi ek güvenceler de sağlanabilmektedir. Aracın güvenliğinin yalnızca kullanıcı yetkinliği ve dikkati ile sınırlı olmaması kaskonun önemini artırmaktadır. Aracını, diğer kullanıcılar ve risklere karşı korumak isteyen bireyler taleplerine uygun teminatlar ile kaskodan yaralanmaktadır. Aracın kasko güvencesine alınması ile oluşan hasarların sigorta tarafından karşılanması sigortalının maddi anlamda zarar almaması için ciddi ve önemli bir adımdır. Aracın kazalara karşı korunması için en güvenli yol kasko sigortasının özel teminatları kapsamında olmasıdır.

Neden Kasko Sigortası Yaptırmalıyız?

Kasko sigortası, kapsamlı teminatlar ile araç sahibinin talebi doğrultusunda başlatılan özel sigortalardan biridir. Genel kapsamı gereğince motorlu kara araçlarının sigortalının kontrolü dışında hasar görmesi (çarpma, çarpışma), yanması, kısmi ya da tamamen çalınması gibi durumlarda sigorta şirketi tarafından teminat dahilinde hasarın tazmin edilmesini sağlayan bir sistemi ifade etmektedir. Kasko sigortası zorunlu bir çalışma değildir. Kasko, kullanıcıların tercih etmesi halinde yararlandıkları teminatlar bütünüdür. Kasko sigortası, kapsamı gereğince aracı yalnızca trafik kazaları riskine karşı koruma altına almakla yetinmemektedir. Sigortalının talep etmesi halinde terör, sel ve su basması gibi özel durumlarda da araç ek teminatlar ile güvence altına alınabilmektedir. Kasko poliçesi teminat tutarlarına göre fiyatlandırılmaktadır. Her durumda güvence altında olmak isteyen sigortalılar için özel teminatlar ve ödeme planları oluşturulmaktadır.

Kasko Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Kasko sigortası araç sahibinin talep etmesi halinde yapılmaktadır. Araç sahipleri zorunlu olarak trafik sigortası yaptırmaktadır; ancak kasko çok daha geniş kapsamlı özel teminatlar sunmaktadır. Trafik sigortası olan bir sürücünün kaza yapması ve kabahatli taraf olması halinde yalnızca karşı tarafın aracına ilişkin hasar tazmin edilmektedir. Kaskoda ise sigortalı kendi aracına gelecek hasarlar bazında teminatlar altına alınmaktadır. Kaskonun sigortalılar tarafından sıklıkla kullanılan bir diğer teminatı ise çalınma durumlarını içermektedir. Sigortalı aracın kısmen ya da tamamen çalınması halinde kasko teminatı gereğince sigortalının maddi zararını karşılamaktadır. Çalınan aracın yerine yenisini almak oldukça ciddi maddi zararlara yol açmaktadır. Ancak aracını kaskolatan bireyler için çalınma durumunda zarar görme olasılığı ortadan kalkmaktadır. Kaskolu araç; deprem, yangın, sel, su basması gibi doğal faktörlere karşı da koruma altına alınmaktadır. Kasko, maddi zararlara ilişkin irade dışında gelişecek durumlarda yenileme, onarma gibi ek maliyetlere karşı sigortalıları güvence altına almaktadır. Aracını ve bütçesini beklenmedik durumlara karşı korumak isteyen bireyler kasko yaptırmakta ve sigortanın kapsamı ile güvence sağlamaktan memnun kalmaktadır. Kasko, ekonomik taksit ödemeleri ile yüksek teminatlar sağlayan özel bir sigorta türüdür. Teminatlar ve taksitlendirme imkanı ile kolaylık sağlayarak kullanıcının ihtiyaç ve beklentilerine uygun poliçeler sunulmaktadır.

Kimler Kasko Satın Almalı?

Kasko sigortası kullanıcının talebi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Trafik sigortası gibi zorunlu bir uygulama değildir. Kasko sigortası, diğer sigorta türlerinden bağımsız özel teminatlar ile aracı koruma altına almaktadır. Aracın kaskolanması ile kaza, çalınma gibi durumlarda sigortalanan aracın hasarı teminat dahilinde sigortalıya tazmin edilmektedir. Böylece araç pek çok duruma karşı kasko güvencesi altına alınmış olmaktadır. Kaskonun genel şartnamesi çarpışma, çalınma ve yanma durumlarını kapsıyor olsa da tercih edilmesi halinde kasko kapsamı genişletilmektedir. Kaskolar kapsamlarına göre geniş veya dar olmak üzere nitelendirilmektedir. Kasko teminatları, enflasyon, deprem, yanardağ püskürmesi, terör, ferdi kaza, ihtiyari mali mesuliyet, hukuksal yardım, eskime payı, kullanma kaybı, alevsiz yangın, kilit sistemi, yurtdışı koruması, sel ve su baskını gibi özel durumları da içerecek teminatları da kapsayabilmektedir. Kasko sigortası, aracını beklenmedik durumlara karşı korumak isteyen tüm kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Neden Kasko Yaptırılmalı?

Kasko sigortası ile karayolu taşıtı Türkiye sınırları içerisinde oluşabilecek hasarlara karşı koruma altına alınmaktadır. Talep edilmesi halinde yurtdışı teminatı da poliçeye eklenebilmekte ve araç yabancı sınırlarda da güvencesini sürdürmektedir. Kasko, çarpma ya da çarpışma, çalınma, çalınmaya teşebbüs halinde hasar görme, yanma, fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından hasara uğratılma gibi durumlarda kullanıcının maddi zararını engellemektedir. Teminat kapsamında aracın aldığı hasar sigorta tarafından tazmin edilmektedir. Hasar teminatına ek olarak kullanıcının maddi anlamda önemli ölçüde etkilendiği bir diğer durum da çalınmadır. Kasko, çalınma durumuna karşı da kullanıcıyı koruma altına almaktadır. Çalınan aracın yeniden alınması geniş bütçeli bireyler için dahi bir külfet anlamına gelmektedir. Kaskolanan araç, çalınma durumunda kullanıcısına ödenen teminat karşılığı ile hemen yenilenebilecek duruma gelmektedir. Böylece kullanıcı önemli ölçüde maddi zararını engellemiş olmaktadır. Kasko teminatları arasında deprem, terör, sel, su baskınları gibi doğal olayları da bulunabilmektedir. Kasko teminatları kullanıcının tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Kasko için aylık ya da nakit olarak yapılacak ekonomik ödemeler ile araç yüksek teminatlar ve geniş koruma kapsamı altına alınmaktadır. Aracına gelecek zararlara karşı hem aracını hem de bütçesini korumak isteyen kişiler kaskonun faydalarından yararlanmaktadır. Aracınızın beklenmedik durumlara karşı güvencesini sağlamak için kasko yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?

Kasko sigortası, karayolu araçlarını teminatlar dahilinde güvence altına almaktadır. Kasko, isteğe bağlı sigortalar arasında yer almasına rağmen kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Kasko sigortasının araç kullanıcıları tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri çarpma, çarpışma durumlarında aracın hasarının sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesi ve çalınma durumunda da çalınan aracın yerinin teminat doğrultusunda hemen doldurulmasına yönelik imkan sağlamasıdır. Trafik sigortası, trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu olmasına karşın kasko zorunlu bir uygulama değildir. Trafik sigortası, kazada sigortalının hatalı olması halinde karşı aracın zararını karşılamaya yöneliktir; sigortalının kendi aracının hasarı tazmin edilmemektedir. Ancak kasko sigortasında sigortalının kendi aracına gelecek zararlar teminat altındadır. Sigortalı aracındaki hasarı kasko kapsamında tazmin edebilmekte ve finansal zarara uğraması böylece engellenmektedir. Kasko sigortası poliçesi, menfaattarın talebi doğrultusunda dar ya da geniş kapsamlı olacak şekilde oluşturulmaktadır. Dar kapsamlı poliçelerde menfaattarı bilgilendirmek adına büyük puntolarla dar kapsam ibaresi bulunmaktadır. Geniş kapsamlı poliçeler ise sigortalının başına gelebilecek nadir durumlar da güvence kapsamına dahil edilmektedir.

Dar ve Geniş Kapsamlı Kasko Teminatları Nelerdir?

Kasko kapsamı dar tutulduğunda; yanma, çalınma, grev, lokavt, terör, deprem, sel ve su baskını hasarlarına karşı sigortalanmaktadır. Dar kapsamlı kasko poliçeleri mini tamir hizmetleri teminatı ile aracın çarpma sonuncundaki ufak hasarlarını da teminatlar dahilinde koruma altına almaktadır. Geniş kapsamlı kasko sigortası poliçeleri ise, sigortalanan aracın çarpma, çarpılma, düşme, devrilme, yuvarlanma, çalınmasını teminatlar dahilinde güvence altına almaktadır. Geniş kapsamlı sigorta poliçesi; yurtdışı teminatı, aracın anahtarıyla çalınması, anahtar kaybı teminatı, ikame kiralık araç teminatı, hukuksal koruma teminatı, ihtiyari mali mesuliyet teminatı, ferdi kaza ve acil sağlık hizmetleri teminatının da dahil olduğu bir güvence planı sunmaktadır. Geniş kapsamlı kasko yalnızca aracı koruma altına almakla kalmamaktadır. Aracın zarar görmesi halinde içerisinde bulunan araç sahibi, eş ve çocuklarını da ferdi kaza güvencesine sahip bulunmaktadır. Acil sağlık hizmetleri de sigortalıya tanınan bir diğer özel teminat olarak geniş kapsamlı poliçelerde yer edinmektedir. Kasko sigortası aracı koruduğu gibi sigortalı ve sevdiklerini de güvence altına almaktadır.

Kasko'nun Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Kasko sigortası, sigortalanan aracın çarpma, çarpışma, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs hallerinde teminatlar doğrultusunda güvence altına alındığı sistemi ifade etmektedir. Kasko, çarpışma durumunda trafik sigortaları gibi karşı tarafın aracını koruma altına almamaktadır. Sigortalanan araç teminatlar dahilinde beklenmedik olaylara karşı güvence altındadır. Sigortalı araç için teminatlar bazında hasar tazmini gerçekleştirilmektedir. Yalnızca aracın hasar görmesi kaskonun kapsamını ifade etmemektedir. Kasko sigortası, aracın çalınması ya da kısmen çalınması bir diğer deyişle aksamlarının çalınması durumunda zararın tazminini de gerçekleştirmektedir. Kasko, sigortalının yanında olan ve sigortalının kendisi ve aracını güvende hissetmesini sağlayan bir plandır. Kasko sigortası isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu minvalde sigortalının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik teminatlar ile özel poliçeler oluşturulması ve poliçeye uygun fiyatlandırmalar ile hayata geçirilmektedir. Sigortanın hasar tutarını tazmin edebilmesi için ekspertiz raporu oluşturulmaktadır. Ekspertizler poliçe şartnamesine uygun durumlar için sigorta şirketinin sigortalıya ödeme yapması yönünde raporu paylaşmaktadır. Ancak sigorta kapsamında olmayan durumlar için ekspertiz raporu olumsuz neticelenmektedir.

Kasko Teminatına Dahil Olmayan Durumlar

Kasko sabit şartname ve sigortalının talep etmesi halinde ek teminatlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak hiçbir koşulda sigorta kapsamına dahil olmayan dolayısıyla hasarın tazmin edilemediği koşullar da söz konusudur. Kaskonun kapsamı dışında kalan ve zararın tazmin edilemediği durumlar:
 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı ile trafiğe çıkılması
 • Ehliyeti olmayan kişilerin aracı kullanması ile oluşan hasarlar,
 • Karayolları kanunca belirlenen taşıma sınırını geçen yük araçlarının hasarları,
 • Aracın periyodik bakımının gerçekleştirilmemesi,
 • Sigortadan tazmin edileceği düşüncesi ile art niyetli tavırlar ile araca bilinçli zarar verildiğinin tespit edilmesi gibi durumlarda sigorta şirketinden hasar tazmini gerçekleştirilememektedir.
Poliçenin özel şartnameleri olması halinde hasar tahsiline ilişkin koşullar değişkenlik göstermesine rağmen yukarıda belirtilen maddeler tüm sözleşme tipleri için zarar telafisini önleyen koşulları ifade etmektedir. Kasko sigortası, aracı koruma altına aldığı gibi sürücü ve ailesini de teminatlar doğrultusunda ferdi kaza ve tedavi kapsamı altına almaktadır. Trafikte dikkatli ve güvenli bir sürücü olmak günümüzde yeterli olmuyor. Aracı ve ailenizi diğer araçların sürücüleri ve çevresel faktörlerden korumak adına aracınızı kaskolatmak önemli bir adım olacaktır.

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kasko sigortası tercihe bağlı bir sigortadır. Çok sayıda sigorta şirketi tarafından farklı teminatlar ve kapsamlar sunularak kasko sigortası satışı gerçekleştirilmektedir. Kasko kapsamı kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamalı ve hasar durumunda finansal zararı engellemeli bir diğer taraftan da sigortalının bütçesine uygun taksit tutarları sunulmalıdır. Bir kaskonun yalnızca ekonomik olması avantajlı olduğu anlamına gelmemektedir. Kaskonun kullanıcı için avantaj sağlayabilmesi, sigortalının aracı ve sürüş profiline bağlı olarak belirlenmelidir. Çok sayıda farklı teminatlardaki poliçelerden size en uygununu seçebilmeniz için sigorta uzmanlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz.

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Sebepleri

 • Kasko sigortası teminatlarının ihtiyaca yönelik belirlenmesi ve taksit tutarlarının da kullanıcıyı sıkıntıya sokmayacak oranda dengelenmesi gerekmektedir.
 • Kasko sigortası poliçe fiyatı değerlendirmesinde kapsamda ferdi kaza güvencesi ve ihtiyarı mali mesuliyet teminatlarının olmasına özen gösterilmelidir. Ferdi kaza güvencesi, araç kullanıcısı, eşi ve çocuklarını tedavi gerektiren durumlarda kullanılmaktadır. Böylece sigortalı ve ailesi fiziksel zararlara karşı güvence ile korunmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet ise kaza durumunda karşı tarafın göreceği zararı teminatlar ile koruma altına almayı ifade etmektedir. Böylece karşı taraf için ödenmesi gereken meblağ sigorta tarafından karşılanabilmektedir.
 • Kasko fiyatını ekonomik düzeyde tutmak adına kapsamsız bir güvence oluşturulmamaya dikkat edilmelidir. Aksi halde dahil olunan kasko poliçesi ekonomik olsa da işlevsellik anlamında sigortalıya kısmi fayda sağlamaktadır.
 • Poliçelerin genel şartnamesi standart olmakla beraber talep edilmesi halinde özel şartname ve ek teminatlar da eklenmektedir. Özellikle grev, lokavt, deprem, sel ve su baskını gibi teminatların poliçeye dahil olması kullanıcı avantajına olmaktadır.
 • Kasko sigortasında bir diğer önemli unsur ise prim ödeme tarihleridir. Poliçede yer alan tarihten itibaren 15 gün içerisinde taksit ödemesi gerçekleştirilmez ise sigorta teminatları askıya alınmaktadır. İlgili tarihten sonra meydana gelen hasarlar da sigorta şirketince ödenmemektedir. Bu sebeple ödemeleri aksatmamak poliçenin geçerliliğinin sürmesi için önemlidir. Poliçe ödeme tarihlerinin maaş ya da ödeme alınan günlerin sonrası için belirlemeye özen gösterilmelidir.
 • Poliçede enflasyondan koruma teminatı olması sigortalının yararına olmaktadır. Böylece sigorta bedelinin enflasyon sebebi ile değer kaybetmesi engellenmektedir.

Kasko Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigortası, aracı, araç sahibini ve yakınlarını beklenmedik durumlara karşı koruyabilecek kadar geniş kapsamlı olabilmektedir. Kasko sigortası, zorunlu değildir; araç sahibinin talep etmesi halinde ihtiyaçlarına yönelik teminatlar ile gerçekleştirilmektedir. Öncelikle sürücünün deneyimi ve direksiyon başındaki dikkat seviyesi kaskonun unsurları arasında yer almaktadır. Sürücü dikkatli ve deneyimli olduğunu beyan etmesi halinde dış faktörlere karşı önlem amaçlı dar kapsamlı kasko talebinde bulunabilmektedir. Kaskonun kapsamına göre teminatları dolayısıyla da taksit tutarları değişkenlik göstermektedir. Aracın değeri de kasko için bir diğer önemli etmendir. Lüks bir araç için düşük teminatlarla güvence gerçekleştirilmesi hasar halinde tazmin edilecek tutarın tatmin etmemesi ile neticelenebilir. Bu nedenle aracın değerine göre teminat seçimi önemlidir. Tüm bu etkenleri bir arada bulundurarak ve aracın ruhsat bilgileri ile uygun kasko sigorta poliçesine ulaşmak mümkün olmaktadır. Günümüzde elektronik ortam üzerinden de birkaç dakika içerisinde kasko poliçesi oluşturulmakta ve kullanıcının bilgisine sunulmaktadır.

Online Kasko Sorgulaması Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kasko sigortası yaptırmak için ihtiyaç duyulan teminatlar ve kapsamlarına hakim olmak önem arz etmektedir. Kasko fiyatlarının dengede kalması ya da artmasındaki en önemli etken teminatlardır. Bu sebeple kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik teminatların belirlenmesi, sigortalı için en uygun poliçenin oluşturulması anlamına gelmektedir. Online kasko sigortası ile aracın plakası, ruhsat bilgileri ve kişisel bilgilerinin girişi yapılarak kasko poliçe tekliflerine ulaşılmaktadır. Beklentiye uygun kasko poliçesine dahil olunabilmekte ya da sigorta danışmanları tarafından aranma talebi oluşturularak kaskoya ilişkin detaylı bilgi edinilebilmektedir. Online kasko sorgulaması ile poliçeniz kısa süre içinde temin edilmektedir. Birkaç dakika içerisinde ihtiyacınız olan kasko poliçesinin teminatları, güvence kapsamı ve aylık taksit ödemelerine ilişkin bilgi almak mümkündür. Sigorta şirketini ziyaret etmeye gerek kalmadan bilgisayar, cep telefonu ya da tabletler aracılığı uygun poliçe içeriklerine ulaşmak ve her bütçeye uygun taksit avantajlarından yararlanarak kasko yaptırmak mümkündür. Online kasko hizmetinden yararlanabilmek için araç ve ruhsatın bilgilerini eksiksiz girmek yeterlidir. Bu sayede, kişiye özel kasko teminatlarına da ulaşılmaktadır.

Kasko Sigortası İndirimleri Nelerdir?

Kasko sigortası yaptırırken sigorta danışmanları tarafından araca ve kullanıcıya yönelik en uygun teminatlar sunulmaktadır. Kasko poliçesinin faydaları teminatlarla sınırlı değildir. Kasko sigortası teklifleri çok çeşitli avantajlar da içermektedir. Poliçenin sigortalıya ve araca yönelik indirim olanakları bulunmaktadır. Teminatlar ve poliçeye göre kasko indirimleri farklılık gösterebilmektedir. Ancak tüm poliçeler için uygulanabilecek bir indirim de bulunmaktadır. Kasko poliçe süresi içerisinde herhangi bir kaza ya da teminat dahilindeki diğer durumlar sebebi ile sigortadan hasar tazmini gerçekleştirilmemesi halinde hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır. Kasko sigortalarında uygulanan diğer indirimler de poliçe bazında değerlendirilmektedir.

Kasko Sigortası İndirimleri ve Uygulandığı Durumlar

Hasarsızlık indirimi: Kasko poliçesi süresince aracın hasar görmemesi ya da hasarın sigorta şirketinden tazmini için talepte bulunulmaması halinde yenilenen kasko poliçesi için %30 ila %60 arasında hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır. Hasar bildiriminde bulunulmayan her sene için kasko yenileme döneminde indirim miktarı artış göstermektedir.

Muafiyet indirimi: Aracın hasar görmesi, hasarın sigorta bedelinin %1 ya da %2’si kadar olması ve tutarın sigorta şirketinden tazmininden vazgeçilerek, kullanıcı tarafından ödenmesi halinde kaskonun yenilenme tarihinde %60 oranına kadar muafiyet indirimi uygulanmaktadır.

Yaş indirimi: Aracın sürücüsünün 25 yaşın üzerinde olması halinde bazı poliçelerde yaş indirimi uygulanabilmektedir.

Ehliyet indirimi: Aracın sürücüsünün en az 5 yıllık ehliyete sahip olması halinde bazı poliçelerde ehliyet indirimi uygulanabilmektedir.
Tek sürücü indirimi: Aracın tek sürücü tarafından kullanılması ve söz konusu kişinin bilgilerinin poliçede belirtilmesi halinde %10 seviyesine kadar ulaşabilen bir indirim uygulanmaktadır.

Alarm indirimi: Araçta alarm veya immobilizer bulunması halinde %5 oranına kadar alarm indirimi uygulanabilmektedir.

Kadın sürücü indirimi: Kadın sürücülerin trafik kuralları ve araç kullanımı konusundaki hassasiyetleri baz alınarak bazı poliçelerde aracın tek bir sürücü tarafından kullanılması koşulu ile %15 oranına varana kadar kadın sürücü indirimi uygulanmaktadır.

Renk indirimi: Bazı sigorta şirketleri araç renginin bej, beyaz veya metalik gri olması halinde %5 oranına kadar renk indirimi uygulamaktadır.

Kasko sigortası indirimleri, sigorta şirketi ve poliçe bazında farklılaşabilmektedir. Sigortalama aşamasında yararlanabileceğiniz indirimlere ilişkin sigorta danışmanınızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

En Ucuz Kasko Sigortası Nereden Alınır?

Araç satın alan herkes trafiğe, çevresine ve kendisine karşı sorumluluk yüklenmektedir. Aracı trafik kurallarına uygun kullanma, gerekli bakımlarının yapılması, diğer araçları rahatsız etmeyecek hatta zaman zaman farklı kullanıcıların hatalarını telafi edecek yetkinlikte sürüş kabiliyeti gerekmektedir. Kullanıcı ne kadar dikkatli ve özenli olursa olsun dış etkenler sebebi ile zaman zaman sürücü kaynaklı beklenmedik durumlar yaşanabilmektedir. Aracın çarpışma, çarpma, çalınma, kısmen çalınma, çalınmaya teşebbüste hasar görme ve yanması gibi durumlarda ciddi boyutlarda finansal zarar oluşmaktadır. Kasko sigortası ile kullanıcının finansal zararlarının engellenmesi amaçlanmaktadır. Kasko sigortası, sigortalanan aracı koruma altına alıyor olmasına rağmen sigortalının talep etmesi halinde ihtiyari mali mesuliyet şartının sigorta sözleşmesine eklenmesi ile beraber kaza durumunda karşı tarafın aracı ya da fiziksel olarak kendisi veya araçtaki diğer şahısların zarar görmesi halinde güvence kapsamı gereği masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Kasko sigortası hem kullanıcıyı hem de diğer kullanıcıları güvence altına alan özel teminatlarla günümüz sürücüsünün koruması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kasko için en uygun fiyatlara ulaşmak adına farklı sigorta şirketlerinin teklifleri kontrol edilmelidir.

Genç Sigorta ve Avantajlı Ödeme Koşulları

Genç Sigorta uzmanları tarafından çok sayıda kasko sigortası poliçesi karşılaştırılarak kullanıcının ihtiyacına uygun, avantajlı ödeme koşulları ile hizmet sunulmaktadır. Genç Sigorta sayfasından araç bilgileri ve kişisel bilgilerin girişi gerçekleştirilerek, en uygun teminat ve poliçe tekliflerine birkaç dakika içerisinde ulaşılmaktadır. Genç Sigorta’nın konusunda uzman sigorta danışmanları poliçe araştırmaları ve teklifleri ile kullanıcıya ulaşmaktadır. Uzun süredir kasko sigortasından yararlanan kullanıcılar için indirim uygulamaları hakkında da bilgi veren Genç Sigorta, sektörün lider şirketleri arasında yerini almaktadır. Online hizmet ile sunulan kasko poliçesine dahil olan kullanıcıların talep ettikleri adrese evraklarının gönderimi gerçekleştirilmektedir. Hızlı bir hizmet ve taksitli ödeme planı ile kendinizi, sevdiklerinizi ve aracınızı kapsamlı teminatlar ile güvence altına almanız mümkündür. Poliçe tarihinin sona ermesi ve kaskonun yenilenmemesi gibi tatsız sürprizler Genç Sigorta ile son bulmaktadır. Zira poliçe bitiş tarihi sigorta uzmanları tarafından takip edilerek yenileme işlemleri için sigortalılar ile iletişime geçilmektedir. Siz de Genç Sigorta’nın uzman kadrosu ile hemen tanışabilir, kaskonuzu yaptırarak trafikteki güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Kasko ve Trafik Sigortalarının Arasındaki Fark Nedir?

Kasko sigortası ile trafik sigortası arasında ciddi farklılıklar söz konusundur. Öncelikle trafik sigortası, trafiğe çıkan her araç için yaptırılması zorunlu bir sigortayı ifade etmektedir. Trafik sigortası zorunlu olduğu gibi bir defaya mahsus bir poliçe de değildir. Trafik sigortası poliçelerini her yıl yenilemek gerekmektedir; aksi halde araç trafiğe çıkamamaktadır. Sigortasız trafiğe çıktığı tespit edilen araca trafik şube tarafından el konmaktadır. El koyulan aracın tekrar trafiğe çıkabilmesi için sigortasının yaptırılması ve cezai tutarın ödenmesi gerekmektedir. Kasko sigortası ise kullanıcının talebi olması halinde ihtiyaca yönelik teminatlar ile gerçekleştirilmektedir. Trafik kanununca kasko yaptırılmasına ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kaskosu olmayan araçlar trafik şube denetimlerinde ceza almamaktadır.

Kasko ve Trafik Sigortasının Hasar Durumundaki Uygulama Farklılıkları Nelerdir?

Trafik sigortası kapsamı gereğince hasar durumunda karşı tarafın maddi ve fiziki zararına ilişkin ödeme gerçekleştirmektedir. Trafik sigortasının en belirgin özelliği hasar karşılama durumunda kabahatli tarafın tespitinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak hasarı karşılanacak aracın ve araç kullanıcısının belirlenmesine yönelik uygulama yürütmektedir. Bu sebeple her yıl yenilenme zorunluluğu bulunmaktadır. Kaskoda ise durum son derece farklıdır. Kasko sigortası poliçesi gereğince aracın çarpma, çarpışma, yanma, çalınması gibi durumlarda araç sahibine fiziki ve maddi zararının tazmin edilmesi üzerine kurgulanmaktadır. Bu nedenle de trafik sigorta güvencesinde olduğu gibi zorunlu bir uygulama değil, kullanıcısının tercih etmesi halinde oluşturulan bir poliçeyi ifade etmektedir. Trafik sigortasının içeriği gereğince fiziki yaralanmaların tamamı teminat altına alınmamaktadır. Hatta kaza sonrasında oluşan vefat, yaralanma gibi durumlar poliçe şartnamesince sigorta tarafından karşılanırken kaskoda durum çok daha farklıdır. Kasko kapsamında bulunan ferdi kaza ve tedavi güvencesi, mini tedavi teminatı, sigortalı araç kullanıcısı, eşi ve çocuklarının tedavi giderleri teminatlar dahilinde sigorta şirketi tarafından tazmin edilmektedir. Her iki sigortanın teminat tutarları ve kapsamları gereği poliçe tutarları da farklılaşmaktadır. Trafik sigortasının zorunlu olması ve daha kısıtlı teminatlara sahip olması sebebi ile taksit tutarları daha ekonomiktir. Kasko sigortası özel ve tercihe göre genişletilebilen bir plan olması sebebi ile sigortalının talebi halinde farklılaşan taksit tutarlarına sahip olmaktadır.